Үйл ажиллагааны тайлан

2024-01-03ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
2024-01-03ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ХООРОНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР 2023 ОНД БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮР ДҮНГИЙН БИЕЛЭЛТ.
2024-01-03ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2023-09-05ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛЛГАА ЯВУУЛСАНТАЙ ХОЛБОГДОН 2023 ОНЫ ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2023-09-05 ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ /БХТ/
2023-09-05ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТБАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН /Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан/
2023-09-05ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
2023-02-15ГАЗРЫН ХАРИЛАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН КОМИССЫН 2023 ОНД ХИЙХ ДОТООД ХЯНАЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2023-01-20ЗАВХАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН ТАЙЛАН
2022-11-22ЗАВХАН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ХАГАС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН БИЧМЭЛ ТАЙЛАН
2020-04-15Завхан аймагт 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил
2020-04-15Завхан аймагт 2017 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил
2020-04-15Завхан аймагт 2016 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил
2019-04-01Улиастай сумын 2018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тайлан
2019-04-012018 онд барилга орон сууц нийтийн аж ахуйн чиглэлээр хийсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг тайлан.
2018-04-231 улиралын Цалингаас суутгасан ХХОАТ-ын тайлан
2018-04-233 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-04-232 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-04-231 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-04-23Аудитын зөвлөмж
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР