АЛБАН БИЧИГ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭЛТ

2024-01-03ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭЛТ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ
2024-01-02ИРСЭН БИЧИГ ТАЙЛАН 2023 ОН
2023-10-04ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭЛТ 3 ДУГААР УЛИРАЛ
2023-06-22ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭЛТ 2 ДУГААР УЛИРАЛ
2023-04-07ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭЛТ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ
2023-01-192022 оны жилийн эцсийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
2021-01-19Албан бичиг
2021-01-19Өргөдөл, гомдол түүний шийдвэрлэлт
2020-03-19Архивийн баримтын жагсаалт
2019-12-18ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-12-18Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2019 оны эхний хагас жилийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР