Архивийн баримтын жагсаалт

2020-03-19
Баримтын жагсаалт  /Байнга/
Д/Д ХН дугаар Хадгаламжийн энэгжийн гарчиг  Он цагийн хязгаар  Хуудасны              тоо  Хавтасны дугаар
1 2 3 4 5 6
1 1 Газрын албаны даргын      харилцсан  2003 он 2003 он 8 Төв архивт шилжүүлсэн
2 2 ГЗБТ, төлөвлөгөөний биелэлт  2003 он 2003 он 14 Төв архивт шилжүүлсэн
3 3 Санхүүгийн тайлан 2003 он 14 Төв архивт шилжүүлсэн
1 4 Газрын албаны даргûí òóøààë 2004 он 2004 он 35 Төв архивт шилжүүлсэн
2 5 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө   2004 он 2004 он 6 Төв архивт шилжүүлсэн
3 6 Санхүүгийн мэдээ, тайлан                2004 он 2004 он 37 Төв архивт шилжүүлсэн
4 7 ЗГ-ын тогтоол бусад албан бичгүүд 2004 он 55 1
1 8 Газрын албаны даргûí òóøààë 2005 он 2005 он 20 Төв  архивт шилжүүлсэн
2 9 ГЗБ-ын төлөвлөгөө, тайлан  2005 он 25 Төв архивт шилжүүлсэн
3 10 Санхүүгийн тайлан - 2005 он 2005 он 33 Төв архивт шилжүүлсэн
4 11 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан 2005 он 2005 он 14 Төв архивт шилжүүлсэн
5 12 ГНС-ын тайлан – 2005 он 2005 он 23 Төв архивт шилжүүлсэн
1 13 Даргûí òóøààë – 2006 он 2006 он 35 Төв архивт шилжүүлсэн
2 14 ГЗБ-ын төлөвлөгөө,  тайлан  2006 он 35 Төв архивт шилжүүлсэн
3 15 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан 2006 он 206 он 44 Төв архивт шилжүүлсэн
4 16 Санхүүгийн тайлан – 2006 он 2006 он 77 Төв архивт шилжүүлсэн
5 17 ЭХӨЭТХЭХБЭУБ-ийн даргын тушаал, холбогдох баримт бичиг 2006 он 39 1
6 18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2006 он 82 1
7 19 Акт, гэрээ, танилцуулга  2006 он 75 1
1 20 Даргûí òóøààë  2007 он 27 Төв архивт шилжүүлсэн
2 21 ГЗБ-ын төлөвлөгөө, тайлан  2007 он 21 Төв архивт шилжүүлсэн
3 22 ГНС-ын тайлан  2007 он 33 Төв архивт шилжүүлсэн
4 23 БНТ төлөвлөгөөний биелэлт 2007 он 37 Төв архивт шилжүүлсэн
5 24 Санхүүгийн мэдээ тайлан  2007 он 119 Төв архивт шилжүүлсэн
6 25 ГХГЗЗГ-ын даргын тушаал  2004-2007 он  2007 он 92 2
7 26 Улиастай сумын ЗД-ын захирамж 2005-2007 он 2007 он 101 2
8 27 ХББЗА-ны санхүүгийн мэдээ тайлан 2007 он 150 2
9 28 Эмчийн байрны барилга 2007 он 37 3
10 29 Улиастай сумын 40 айлын орон сууцны барилга 2007 он 60 3
11 30 Эрдэнэхайхрхан сумын спорт заалны барилга 2007 он 70 4
12 31 Дэвшил сургуулийн спорт заалны барилга 2007 он 75 4
13 32 Отгон сумын 50 ортой цэцэрлэгийн барилга 2007 он 73 5
14 33 БГХӨСТ-ийн барилга 2007 он 75 5
15 34 Ашиглалтанд орсон барилгын тендерийн баримт бичиг 2007 он  226 5.1
16 35 Ашиглалтанд орсон барилгын тендерийн баримт бичиг 2007 он 158 5.1
17 36 Ашиглалтанд орсон барилгын тендерийн баримт бичиг 2007 он 189 5.1
18 37 Ашиглалтанд орсон барилгын тендерийн баримт бичиг 2007 он 158 5.2
19 38 Ашиглалтанд орсон барилгын тендерийн баримт бичиг 2007 он 149 5.2
20 39 Тендерийн үнийн санал үнэлгээний хороо байгуулах захирамж 2007 он 213 5.2
1 40 Даргûí òóøààë  2008 он 0 Төв архивт шилжүүлсэн
2 41 Даргûí òóøààë /ХББЗА/ 2008 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
3 42 ГЗБТ, төлөвлөгөөний  биелэлт  2008 он 0 Төв архивт шилжүүлсэн
4 43 ГНС-ын тайлан  2008 он 0 Төв архивт шилжүүлсэн
5 44 БНТ-ний биелэлт  2008 он 2008 он 0 Төв архивт шилжүүлсэн
6 45 ГХГЗЗГ-ын даргын тушаал  2008 он 60 6
7 46 Санхүүгийн мэдээ тайлан /ХББЗА/ 2008 он 0 Төв архивт шилжүүлсэн
8 47 Санхүүгийн төлөвлөгөө /ХББЗА/ 2008 он 194 6
9 48 Санхүүгийн тайлан 2008 он 0 Төв архивт шилжүүлсэн
10 49 Санхүүгийн төлөвлөгөө /ХББЗА/ 2008 он 129 6
11 50 Орон суцны тооллогын материал-1 2008 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
12 51 Орон суцны тооллогын материал-2 2008 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
13 52 Орон суцны тооллогын материал-3 2008 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
14 53 Зураг төсөл боловсруулах гэрээ 2008 он 115 7
15 54 Сумдад хийгдсэн услалтын системийн засварын ажлын гүйцэтгэлийн бармит бичиг 2008 он 148 7
16 55 Эмчийн байрны барилгын гүйцэтгэлийн баримт бичиг /    тэлмэн, Идэр, Нөмрөг/ 2008 он 153 9
17 56 Зарлагдсан тендерийн үнийн санал захирамжууд-1 2008 он 311 8
18 57 Зарлагдсан тендерийн үнийн санал захирамжууд-2 2008 он 275 8
19 58 Засварын ажлын гүйцэтгэлийн баримт бичгүүд 2008 он 121 9
20 59 Засварлагдсан барилгуудын техникийн баримт бичгүүд 2008 он 155 9
21 60 Засварлагдсан барилгуудын гүйцэтгэлийн баримт бичгүүд 2008 он 146 10
22 61 Хөрөнгө оруулалтын баримт бичиг 2008 он 150 10
23 62 Захиалагч гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээ 2008 он 190 10
24 63 Улиастай сумын бааз болон аралын хэсгийн  цэвэр бохир усны шугам ажлын зураг 2008 он 68 11
25 64 Улиастай сум Жаргалант баг 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 2008 он 117 11
26 65 Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг 2008 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
27 66 Отгонтэнгэр рашаан сувилалын барилгын засвар 2008 он 3 11
28 67 Өлзийт багийн багийн конторын барилга 2008 он 67 11
29 68 Цагаанхайрхан сумын 10 ортой эмнэгийн барилгын зураг 2008 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
1 69 Даргын тушаал 2009 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
2 70 ГНС-ын тайлан  2009 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
3 71 ГЗБТ, төлөвлөгөөний биелэлт 2009 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
4 72 БНТ, төлөвлөгөөний биелэлт 2009 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
5 73 Байгууллагын 2009-2012 онуудад хэрэгжүүлэх ажлын стратеги төлөвлөгөө  2009 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
6 74 Санхүүгийн тайлан   0 Төв  архивт шилжүүлсэн
7 75 Санхүүгийн тайлан 2009 он      
8 76 ГЗБЕТөлөвлөгөө 2006-2018 он 2009 он 110 12
9 77 Баруун бүсийн ГЗБТ - 1                   /2009-2015 он/ 2009 он 69 12
10 78 Баруун бүсийн            ГЗБТ - 2                      /2016-2021 он/ 2009 он 72 12
11 79 2009 онд засвар хийгдсэн баригуудын техникийн баримт бичгүүд 2009 он 229 13
12 80 2009 оны барилга угсралт болон их засварын ажлын ажил эхлүүлэх үргэлжүүлэх зөвшөөрөлийн материал 2009 он 183 13
13 81 2009 оны захиалагч гүйцэтгэгч хооронд байгуулсан гэрээ 2009 он 109 13
14 82 Шилүүстэй сумын 20 ортой хүн эмнэлэг 2009 он 160 14
15 83 Идэр сумын 160 хүүхдийн хичээлийн хоёр байр, спорт заалны барилгын засвар халаалтын зуух 2009 он 0 Төв  архивт шилжүүлсэн
16 84 Санхүүгийн мэдээ тайлан /ХББЗА/ 2009 он 40 Төв  архивт шилжүүлсэн
Хуудасны тоо   6108  
1-р данс бүртгэлээр /2003-2009он/ ТА шилжүүлсэн 40
Байгууллагад 44
1 1 Даргûí òóøààë  2010 он 2010 он 74 15
2 2 ГЗБТөлөвлөгөө тайлан  2010  он 2010 он 96 15
3 3 Санхүүгийн тайлан – 2010 он 2010 он 195 15
4 4 ГХБХБГ-ын бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн төлөвлөгөө, биелэлт, бичмэл тайлан 2010 он 148 15
5 5 ГНС-ийн тайлан 2010 он 32 15
6 6 Их-Уул сумын 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2010 он 165 16
7 7 Их-Уул сумын 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2010 он 98 16
8 8 2010 онд техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн бармит бичиг 2010 он 179 16
9 9 2010 онд техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн бармит бичиг 2010 он 151 17
10 10 2010 онд техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн бармит бичиг 2010 он 145 17
11 11 2010 онд техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн бармит бичиг 2010 он 222 17
12 12 Шилүүстэй сумын 20 ортой эмнэлэг, Тэлмэн сумын 200 хүний суудалтай соёлын төв, Дөрөвлжин сумын 150 ортой дотуур байрны барилгын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2010 он 221 18
13 13 2010 онд техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2010 он 271 18
14 14 Баруун бүсийн худалдааны төвийн барилга угсралтын ажлын дуусгалын баримт бичиг 2010 он 229 19
15 15 Барилга ажлын тайлан мэдээ 2010 он 166 19
16 16 Батлагдсан 33  маягтын дагуу тайлан мэдээ 2010 он 90 19
17 17 Завханмандал сумын ЗДТГ-ын конторын барилга 2010 он 24 20
18 18 Тэлмэн сумын 200 хүний суудалтай соёлын төвийн барилга 2010 он 88 20
19 19 Идэр сумын ЗДТГ-ын конторын барилга 2010 он 1-113 20
1 20 Даргûí òóøààë  2011 он 63 21
2 21 ГХБХБГ-ын бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн төлөвлөгөө, биелэлт, бичмэл тайлан 2011 он 103 21
3 22 Хурлын тэмдэглэл 2005,              2008-2011 он 22 21
4 23 ГЗБТ,  төлөвлөгөөний биелэлт 2011 он 198 21
5 24 Аймаг сумын хилийн цэсийн эргэлтийн цэг тэмдэгтийн хувийн хэрэг 2011 он 7 21
6 25 Санхүүгийн тайлан  2011 он 176 21
7 26 Яруу сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2011 он 228 22
8 27 2011 онд техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2011 он 282 22
9 28 Батлагдсан маягтын дагуу мэдээ тайлан 2011 он 160 22
10 29 2011 онд техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2011 он 232 23
11 30 2011 оны инженер геологийн ажлын дүгнэлт 2011  он 85 23
12 31 Ашиглалтанд орсон барилгын ажлын дуусгалтын баримт бичиг  Цаг-Уур, Эрднэхайрхан сум 2011 он 250 23
13 32 Сум дундын шүүхийн конторын барилга 2011 он 53 24
14 33 Улиастай сумын урд чиглэлийн  хаалга 2% 2011 он 17 24
15 34 ГХБХБГ-ын конторын барилгын эскиз 2011 он 22 24
16 35 Улиастай сумын 90 хүүхдийн цэцэглэгийн барилгын халаалт, халаалтын тогооны шинэчлэлт 2011 он 13 24
17 36 Отгон сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын хололтын зураг 2011 он 25 24
1 37 Даргын тушаал - А 2012 он 32 25
2 38 Хурлын тэмдэглэл 2012 он 8 25
3 39 ГХБХБГ-ын бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн төлөвлөгөө, биелэлт, бичмэл тайлан 2012 он 125 25
4 40 ГЗБТ,  төлөвлөгөөний биелэлт 2012 он 240 25
5 41 Санхүүгийн тайлан  2012 он 214 25
6 42 ГНС-ын тайлан 2012 он 30 25
7 43 Техникийн комиссоор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2012 он 264 26
8 44 Техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2012 он 264 26
9 45 Богдын голийн 134 м төмөр бетон гүүрийн шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2012 он 256 26
10 46 Техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн бармит бичиг 2012 он 181 27
11 47 Техникийн комиссор орсон барилгуудын инженер геологийн дүгнэлт 2012 он 67 27
12 48 Барилгын хяналтын ажлын тайлан 2012 он 172 27
13 49 Ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 2012 он 222 27
14 50 Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнгийн ажлын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2012 он 105 28
15 51 Техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2012 он 406 28
16 52 Захиалгч гүйцэтгэгч хооронд байгуулсан гэрээ 2012 он 297 28
17 53 Техникийн комиссор орсон барилгуудын гүйцэтгэлийн баримт бичиг 2012 он 238 29боох
18 54 Ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 2012 он 234 30
19 55 Төвийн хэсгийн ариутгах татуургын шугамын ажлын 2012 он 8 30
20 56 Сонгино сумын 100 хүүхдийн цэцэглэгийн барилга угсралт 2012 он 109 30
21 57 Арлын хэсгийн ариутгах татуургын шугамын ажил 2012 он 8 30
1 58 Даргын тушаал -А 2013 он 47 31
2 59 Хурлын тэмдэглэл 2013 он 47 31
3 60 ГХБХБГ-ын бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн төлөвлөгөө, биелэлт, бичмэл тайлан 2013 он 79 31
4 61 ГНС-ийн тайлан 2013 он 54 31
5 62 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлан 2013 он 82 31
6 63 Санхүүгийн тайлан  2013 он 245 31
7 64 ГЗБТ, төлөвлөгөөний биелэлт 2013 он 93 32
8 65 2013 оны барилга угсралт их засаврын ажлын ажил эхлүүлэх үргэлжүүлэх зөвшөөрлийн баримт бичиг 2013 он 1-246 32
9 66 2013 оны барилга угсралт их засаврын ажлын ажил эхлүүлэх үргэлжүүлэх зөвшөөрлийн баримт бичиг 2013 он 1-256 32
10 67 2013 оны барилга угсралт их засаврын ажлын ажил эхлүүлэх үргэлжүүлэх зөвшөөрлийн баримт бичиг 2013 он 1-203 33
11 68 2013 онд ашиглалтанд орсон барилга угсралтын ажлын инженер геолгийн дүгнэлт 2013 он 1-112 33
12 69 2013 онд ашиглалтанд орсон барилга угсралт их засварын  ажлын дуусгалын баримт бичиг 2013 он 1-179 33
13 70 50 ортой төрх эмнэлэгийн дуусгалтын баримт бичиг 2013 он 195 34
14 71 Идэр сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын баримт бичиг 2013 он 147 34
15 72 Эрдэнэхайрхан сумын  цэвэр усны шугамын ажил зураг 2013 он 6 34
16 73 МУИС-ын Завхан сургуулийн гадна фасад засаврын ажлын зураг 2013 он 45 34
1 74 Даргын тушаал - А 2014 он 24 35
2 75 Хурлын тэмдэглэл 2014 он 5 35
3 76 ГХБХБГ-ын бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн төлөвлөгөө, биелэлт, бичмэл тайлан 2014 он 98 35
4 77 ГНС-ийн тайлан 2014 он 40 35
5 78 Санхүүгийн тайлан  2014 он 56 35
6 79 2014 оны барилга угсралт их засаврын ажлын ажил эхлүүлэх үргэлжүүлэх зөвшөөрлийн баримт бичиг 2014 он 1-242 36
7 80 2014 оны барилга угсралт их засаврын ажлын ажил эхлүүлэх үргэлжүүлэх зөвшөөрлийн баримт бичиг 2014 он 1-257 36
8 81 2013 онд ашиглалтанд орсон барилга угсралтын ажлын инженер геолгийн дүгнэлт 2014 он 63 36
9 82 2014 онд ашиглалтанд орсон барилга угсралт их засварын  ажлын дуусгалын баримт бичиг 2014 он 1-269 37
10 83 2014 онд ашиглалтанд орсон барилга угсралт их засварын  ажлын дуусгалын баримт бичиг 2014 он 1-243 37
11 84 2014 онд БӨХ болон хувийн хөрөнгөөр ашиглалтанд орсон барилга угсралт их засварын  ажлын дуусгалын баримт бичиг 2014 он 1-234 38
12 85 2014 онд БӨХ болон хувийн хөрөнгөөр ашиглалтанд орсон барилга угсралт их засварын  ажлын дуусгалын баримт бичиг 2014 он 1-230 38
13 86 2014 онд Чигэстэй багийн иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга угсралтын техникийн баримт бичиг 2014 он 162 38
14 87 2014 онд барилга угсралт их засварын ажлын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлын баримт бичиг 2014 он 269 39
15 88 2014 онд ашиглалтанд орсон барилга угсралт их засварын  ажлын техникийн баримт бичиг 2014 он 254 39
16 89 2014 онд ашиглалтанд орсон Тосонцэнгэл сумын МСҮТ-ийн Б,В блокийн байрны техникийн баримт бичиг 2014 он 190 39
17 90 2014 онд ашиглалтанд орсон барилга угсралт их засварын  ажлын техникийн баримт бичиг 2014 он 270 40
18 91 2014 онд ашиглалтанд орсон Тосонцэнгэл сумын МСҮТ-ийн дадлагын байрны техникийн баримт бичиг 2014 он 201 40
19 92 Өмчлүүлэх газарт ГТБУЧХБ-ны ажлын тайлан 2014 он 239 40
20 93 ХБК-ын 2-р байрны барилгын засаврын зураг 2014 он 9 41
21 94 Идэр сумын Дархан-уул багийн Цахилгаан хангамжийн 10 кв-ын ЦДАШ, дэд өртөө 2014 он 79 41
22 95 Яруу сумын  Хан нуур  багийн Цахилгаан хангамжийн 10 кв-ын ЦДАШ, дэд өртөө 2014 он 62 41
1 96 Даргûí òóøààë - А 2015 он 41 42
2 97 ГХБХБГ-ын бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн төлөвлөгөө, биелэлт, бичмэл тайлан 2015 он 44 42
3 98
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР