ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2024-01-02СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2023-11-15ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
2023-11-09АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ
2023-02-13ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, СТРАТЕГИ
2023-01-20ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАТЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ
2023-01-19ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙНТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ,АЖЛЫНГҮЙЦЭТГЭЛ,ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙНТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ
2022-12-02ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР