Улиастай сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2016-10-27

Аж ахуй нэгж, байгууллага, багийн иргэд малчид малчдын бүлэг нөхөрлөлүүдийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд оруулах саналыг саналын хуудсаар авч нэгтгэн сумын тухайн жилийн нэгдсэн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулдаг билээ. Улиастай сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг  2016 оны 10-р сарын 17-ны өдрөөс 11-р сарын 10-ны хооронд боловсруулж байгаа бөгөөд иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагууд саналаа доорх маягтыг бөглөн ГХБХБГ, зургаан багийн Иргэдийн хөгжлийн төвүүдэд хүргүүлэн оролцно уу. 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР